Home Kỹ năng tin học AVERAGE là hàm dùng để làm gì? Công thức hàm AVERAGE như thế nào?