Home Công nghệ Microsoft và Motorola giới thiệu Smart Phone cho thị trường Mỹ